Vilkår og betingelser

1. Personvern erklæring

 

Ditt personvern er viktig for oss 

 

TT Forsikring & Finans AS behandler personopplysninger i forbindelse med vår økonomiske rådgivning til private (jf. pkt. 1), i forbindelse med direkte markedsføring (jf. pkt. 2) og i forbindelse med webanalyse (jf. pkt. 3). Vi behandler også personopplysninger når vi bistår i forbindelse med at det inngås avtaler om lån, kreditt og forsikringer (jf. pkt. 4).

I det følgende vil vi informere om blant annet hvilket ansvar vi har ved behandlingene, hva som er formålet med behandlingene, hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler personopplysningene. Vi vil også informere om hvilke rettigheter de registrerte har, og hvordan de registrerte kan utøve disse (pkt. 5).

 

1          I forbindelse med økonomisk rådgivning   

 

1.1       Ansvarsforhold

Det er TT Forsikring & Finans AS som er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med økonomisk rådgivning, og som skal påse og påvise at opplysningene behandles i samsvar med gjeldende personopplysningslov.

Vi benytter en rekke eksterne leverandører, blant annet i forbindelse med drift og vedlikehold av våre informasjonssystemer. Disse behandler personopplysninger på våre vegne, og i samsvar med en skriftlig avtale. Denne avtalen pålegger leverandøren en rekke plikter, herunder taushetsplikt og plikt til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.    

 

1.2       Nærmere om formålet med behandlingen

Vi behandler personopplysninger for å gi privatpersoner (Kundene) økonomisk rådgivning, særlig knyttet til lån, sparing og forsikringstjenester. Dette innebærer at vi holder oss oppdatert om hvilke tilbud som finnes i disse markedene, og gir Kundene råd mht. om vedkommende bør inngå nye avtaler og eventuelt med hvilke tilbydere.  

 

1.3       Hvilke personopplysninger som blir behandlet

Når Kunden henvender seg til oss for å få økonomisk rådgivning, vil vi be om Kundens navn og kontaktopplysninger, og om slik informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for at vi skal kunne gi kvalifiserte råd.

Hvilke personopplysninger som behandles vil variere sett opp mot behovet i den enkelte sak, men vil typisk omfatte opplysninger om Kundens fødselsnummer, adresse, ansettelses- og inntektsforhold, bolig- og eiendomsforhold, gjeld og andre økonomiske forpliktelser, sivil status, vilkår i eksisterende avtaler med banker og forsikringsselskaper, og husholdningens størrelse, herunder antall barn under 18 som er bosatt i boligen. Opplysningene hentes fra Kunden selv, eller fra tredjeparter i henhold til en skriftlig fullmakt fra Kunden. I tillegg henter vi inn opplysninger om kredittverdighet fra kredittopplysningsbyråer.

Opplysningene vil knytte seg til Kunden selv, og i visse tilfeller til andre medlemmer av Kundens familie og husstand.

 

1.4       Rettslig grunnlag for behandlingen

TT Forsikring & Finans AS behandler personopplysninger om Kunden fordi det er nødvendig for at vi skal kunne gi økonomisk rådgivning på Kundens anmodning, før en eventuell avtaleinngåelse hvor Kunden er part. Behandlingen er tillatt etter personvernforordningen art. 6 bokstav b.

Vi behandler opplysninger om andre medlemmer i Kundens familie eller husstand, så langt det er nødvendig for å ivareta Kundens berettigede interesse i å motta økonomisk rådgivning, og interessen overstiger de andre registrertes interesser, rettigheter og friheter.  Behandlingen er tillatt etter personvernforordningen art. 6 bokstav f.  

Vi oppfordrer våre Kunder til å ikke sende oss opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.  

 

Det vil kun være aktuelt å behandle slike opplysninger i noen spesielle tilfeller, og vi vil da be om et særskilt samtykke til fra de registrerte. Kundene samtykker i så fall på vegne av eventuelle barn som vedkommende har foreldreansvaret for.

 

1.5  Verifiseres ektheten av dokumenter?

TT Forsikring & Finans vil verifisere ektheten av de dokumenter som vi mottar fra Kunden, når det er grunn til å mistenke at dokumenter er forfalsket. Det kan innebære at vi legger dokumentet frem for påstått dokument utsteder, dersom det er nødvendig for å avklare ektheten. TT Forsikring & Finans har en berettiget interesse i å sikre seg og sine samarbeidspartnere mot svindel og andre straffbare handlinger. I mistenkelige tilfeller veier denne interessen tyngre enn hensynet til de registrerte personers interesser, rettigheter og friheter.  

 

1.6       Hvor lenge behandles opplysningene?

Vi behandler personopplysningene så lenge det er nødvendig for å gi Kunden økonomisk rådgivning. Vi vil slette personopplysningene innen en uke etter at Kunden opplyser oss om at han eller hun ikke lenger ønsker å motta vår rådgivning, eller dersom samtykke til behandling av særskilte kategorier personopplysninger blir trukket tilbake.

 

Vi vil uansett slette opplysningene når det har gått 3 år etter siste utførte oppfølgning av Kunden.  

Vi beholder Kundens kontaktopplysninger i inntil 5 år, med mindre Kunden reserverer seg særskilt mot dette.  

 

1.7       Utlevering til tredjeparter

Vi leverer ut personopplysningene til banker og forsikringstilbydere, når det er nødvendig for å bistå Kunden med innhenting av tilbud, søknader og avtaleinngåelser, jf. pkt. 3. 

Personopplysningene vil ellers bli levert ut dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler TT Forsikring & Finans AS, herunder etter pålegg fra offentlige myndigheter (for eksempel Finanstilsynet eller Datatilsynet).

Vi vil også levere ut personopplysninger til Politiet når det foreligger mistanke om forsøk på kriminelle handlinger mot TT Forsikring & Finans AS eller noen av våre tilbydere og/eller samarbeidspartnere.  

 

2.         I forbindelse med direkte markedsføring

TT Forsikring & Finans AS behandler personopplysninger for å gi direkte markedsføring om produkter og tjenester som vi eller våre samarbeidspartnere tilbyr. Markedsføringsaktivitetene skjer i samsvar med markedsføringslovens bestemmelser.

 

Det er vi som er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, og som skal påse og påvise at opplysningene behandles i samsvar med personopplysningsloven.

 

Vi behandler kontaktopplysninger, og opplysninger om alder, inntekts- og gjeldsforhold, samt bostedsadresse for å gi tilbud som er tilpasset Kundes antatte behov. Kunden kan når som helst motsette seg at vi behandler vedkommendes personopplysninger for markedsføringsformål, gjennom å kontakte oss på post@ttgroup.no 

Behandlingen av personopplysninger for markedsføringsformål er i dette tilfellet tillatt etter personvernforordningens artikkel 6 f.   

 

3.            I forbindelse med webanalyse

Når du besøker vårt nettsted www.ttfinans.no og www.ttgroup.no registrerer vi ulike typer informasjon om deg i en "Cookie". En Cookie (informasjonskapsel) er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Det den gjør er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel når du besøkte oss sist eller at du tastet data inn i et bestillingsskjema. Det er en Cookie som gjør at nettstedet vårt for eksempel husker hvilket språk du foretrekker og legger dette som standard valg for deg. 

I
Dette avsnittet har som formål å forklare hvordan vi samler data om brukerne på nettsidene våre, hva vi bruker eller kan bruke denne informasjonen til, samt forklare hva du kan gjøre for å kontrollere bruk av denne informasjonen.

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker 
Når du besøker TT Forsikring & Finans på nett, registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker: 

  • Din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
  • Din web-adferd, som hvilke sider du besøker og hvor ofte, eller produkter du bestiller
  • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem

 

Hvordan vi samler og lagrer opplysninger om deg 
Informasjon om deg som bruker blir fanget opp og lagret ved hjelp av cookies/informasjonskapsler og i noen tilfeller din IP-adresse.
All datatrafikk mellom din nettleser og våre servere er kryptert, og blir lagret med våre strenge krav til datasikkerhet.

Formålene og hvordan vi benytter data som er samlet inn på nettstedet
Data om din web-adferd blir brukt til flere ulike formål:

Analytiske formål
For å kunne lære av din og andre brukeres adferd benytter vi et system som heter Google Analytics. Her analyserer vi data slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold. Dataene, som for eksempel IP-adresse lagres anonymisert. Statistikk om brukere og trafikk brukes vanligvis i aggregert form, slik at ikke statistikken inneholder noen form for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifisert person.

Tekniske formål
• Ingen cookies brukt til dette formålet, om noe; Google maps.

 

Markedsføring 

For å gi våre kunder relevante og tilpassede markedsføringstilbud bruker vi dataene til å velge hvilke kunder som skal få hvilke tilbud. Personopplysningsloven med tilhørende konsesjoner og markedsføringsloven regulerer nærmere bruk av kundeopplysninger til dette formålet.

 

Markedsføring på andre nettsteder
Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (f. eks. Facebooks sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre sine nettsteder er underlagt tredjepartens personvernpolicy. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis.Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi også samle inn informasjon for å rette annonser eller innhold mot en bestemt bruker gjennom bruk av såkalte målgrupper.​

Innstillinger for bruk av informasjonskapsler i nettlesere
Ved å tillate bruk av informasjonskapsler vil du kunne få en mer relevant brukeropplevelse av nettsteder du besøker. Du kan likevel endre på dette ved å gjøre endringer i innstillinger i din nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser til hvordan du kan du kan slette informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler.

 

4.         Som agent for banker og forsikringstilbydere

Vi opptrer som agenter på vegne av långivere og forsikrings tilbydere (Tilbydere).  Vi behandler derved personopplysninger på Tilbydernes vegne, i forbindelse med innhenting av tilbud, innsendelse av søknader og ved eventuell senere avtaleinngåelse.

 

Det er Tilbyderne som er behandlingsansvarlige for vår behandling av personopplysninger i den forbindelse. Vi er å anse som Tilbydernes databehandlere, og behandler personopplysningene i henhold til en skriftlig avtale med disse.   

 

Vi benytter også enkelte eksterne underleverandører, blant annet i forbindelse med drift og vedlikehold av våre informasjonssystemer. Disse behandler personopplysninger i samsvar med en skriftlig avtale som pålegger underleverandøren tilsvarende plikter som vi har overfor de behandlingsansvarlige.

 

5.         De registrerte personers rettigheter

De registrerte personer har når som helst rett til å få innsyn i de opplysningene vi har om vedkommende, og til å få supplert eller rettet uriktige eller ufullstendige personopplysninger. Dersom den registrerte ber om det vil vi levere ut opplysninger som vedkommende selv har gitt oss, via rekommandert sending pr. post.

Den registrerte kan også motsette seg behandling av personopplysninger for markedsføringsformål, jf. pkt. 2, og trekke tilbake eventuelle samtykker som er gitt til behandling av særskilte kategorier personopplysninger, jf. pkt. 1.4.  Behandlingen skal i så tilfelle opphøre. 

 

Du kan kontakte oss gjennom en av adressene under hvis du vil gjøre dine rettigheter gjeldende, eller ønsker mer informasjon om hvordan TT Forsikring & Finans behandler dine personopplysninger:

Epost: post@ttgroup.no

Adresse: TT Forsikring & Finans AS, Pb 78, 8513 Ankenes

Henvendelser om bankens eller forsikringsselskapets behandling av personopplysninger må rettes direkte til den aktuelle Tilbyderen. 

 

3. Cookies (informasjonskapsler på siden)

 
Hva er en cookie?
En cookie (også kalt informasjonskapsel) er en liten fil som nettleseren lagrer på din datamaskin eller enhet. En gitt cookie, implementeres og kobles til et bestemt nettsted,  og gjør det mulig for nettstedet å kjenne igjen trafikk fra en gitt nettleser innenfor f.eks. en innlogget økt (sesjon-cookies) eller over tid (persistente cookies). 
Cookies benyttes for eksempel for å se om du har besøkt nettsiden tidligere, teknisk informasjon om ditt operativsystem og analysere det generelle brukermønsteret på nettsiden. 
Ved å bruke vårt nettsted, anses du å samtykke til vår bruk av cookies som er beskrevet nedenfor. Du kan lese mer om cookies og hvordan administrere disse her

Hvorfor bruker vi cookies?
Formålet vårt for bruk av cookies er:
• Brukerinnsikt, trafikkmåling og sporingsfunksjonalitet til analyseformål slik at vi kan forbedre nettstedet, innholdet og brukeropplevelsen
• Kunne tilpasse innholdet, slik at det blir mest mulig relevant for deg
• Kunne gi deg relevant og tilpasset markedsføring på andre nettsteder du besøker
I tillegg benytter vi cookies for å håndtere sikker innlogging til løsningene våre.

Hvilke cookies benytter vi og hvorfor?
• Nettsidens egne cookies
Nettsidene våre er bygget ved hjelp av en publiseringsplattform. Denne plattformen utsteder langtlevende/persistente cookies for statistikk- og personaliseringsformål, samt kortlevde/sesjonscookies for å håndtere innlogget brukeropplevelse og sikkerhet. Ved innlogging til våre tjenester, vil vi kunne benytte både din tidligere web-adferd og data knyttet til deg som identifisert kunde, for å levere mest mulig relevant innhold.

• Cookies fra kommersielle tredjepartsaktører
Vi benytter enkelte formålstjenelige tredjepartstjenester, som utsteder egne cookies. 

 

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics til å:
o Identifisere unike brukere 
o Huske antall og tidspunkt for tidligere besøk 
o Finne ut hvor brukere kommer fra 
o Bestemme start og slutt på et besøk

Informasjonen som sendes over til Google, kan ikke benyttes for å identifisere deg som person - bla.  maskeres IP-adressen din, før den behandles av Google. Analyseverktøyet New Relic benyttes for monitorering av opplevd ytelse på nettstedet og bidrar til at vi kan optimalisere egne løsninger for å sikre god kvalitet på tjenesten.

I tillegg benytter vi tjenester for såkalt "remarketing", som muliggjør tilpasset markedsføring i andre kanaler og nettsteder. Leverandører som benyttes er, Google DoubleClick, Google Adwords og Facebook Pixel. Disse tjenestene opererer med egne cookies, men disse cookiene registrerer ingen personlige opplysninger på nettstedet  og dataene er anonymisert.

Disse tjenestene muliggjør:
o Frekvensstyring av annonser på bakgrunn av aktivitet
o Se brukeratferd på nettstedet i forhold til den direkte annonsering som skjer
o Samle informasjon om produktinteresse for å presentere mer relevante annonser
o Målrette annonser til utvalgte kundegrupper

Må jeg akseptere bruk av cookies?
Nei, dette er opp til deg. Du kan sperre for cookies og slette registrerte cookies i nettleseren din, hvis du ønsker det. Ved å velge å ikke akseptere cookies, kan du oppleve at våre nettsider ikke fungerer slik de skal. Brukeropplevelse vil også kunne bli mindre relevant. For å melde deg ut av sporing og remarketing av tredjeparter, kan du besøke disse sidene for oppskrifter:
• Google Analytics 
• Google DoubleClick
• Facebook, du finner også nyttig informasjon her.

Her finner du en enkel oppskrift på hva du må gjøre i ulike nettlesere for å aktivere cookies.